КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПОКАНЕТИ УЧЕСНИЦИ НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР 2013