КОНЕЧНА ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ НА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР 2020