ЛИСТА НА ПОКАНЕТИ УЧЕСНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2015