ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКИ НА МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ 2009

 

Дневна програма 13.06.09
14:30 – 15:15 Вовед во програмата на подготовките
15:15 – 17:00 Предавање
17:30 – 18:45 Решавање на пример задача и прегледување

 

Дневна програма 14.06.09 – 17.06.09
9:30 – 11:40 Задачи на денот
11:40 – 12:10 Проверка и оценување на решенијата на задачите
12:30 – 14:00 Објаснување на задачите
14:00 – 15:15 Ручек
15:15 – 17:00 Предавање
17:30 – 18:45 Решавање на пример задача и прегледување

 

Теми на предавањата 13.06.09 – 17.06.09
13.06.2009 Напредни структури на податоци
14.06.2009 Сортирање и пребарување
15.06.2009 Теорија на графови
16.06.2009 Динамичко програмирање
17.06.2009 Геометриски/Математички алгоритми

 

Дневна програма 18.06.09 – 19.06.09
10:30 – 14:00 Повторување на дел од материјалот
14:05 – 15:30 Ручек
15:45 – 18:30 Финален тест

 

Резултатите од задачите на денот, а особено од двата финални теста се одлучувачки и ќе се земаат во предвид при составувањето на репрезентациите!