РЕШЕНИЈА НА ЗАДАЧИТЕ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2021 – ИНФОРМАТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ